3e Cohort (23 YC 71)

3e Cohort (23 YC 71)

Oprichting: 13 maart 1812
Depot: Amsterdam

Met het oog op de komende veldtocht naar Rusland besloot Napoleon in maart 1812 een thuisleger op te richten. Als het grote leger (de ‘Grande Armée’) zich op afstand zou bevinden, bleef het thuisland onbeschermd achter. Napoleon besloot tot de oprichting van de Nationale Garde, die tot taak kreeg grenzen, kustgebieden en strategische objecten te beschermen en binnenlands de openbare orde te handhaven.

Onderdeel van de Nationale Garde was het 3e Cohort, gelegerd te Amsterdam, waar dienstplichtigen uit het departement Zuiderzee dienden.
De jongemannen die ingelijfd waren bij het 3e Cohort dienden alleen in de eigen omgeving.
Na de enorme verliezen in Rusland in 1812 echter, werden regimenten uit de ‘Grande Armée’ aangevuld met manschappen uit het 3e Cohort. Zo werden het 3e, 76e, 77e en 88e Cohort samengevoegd tot het 146e Regiment Infanterie van Linie, waarvan het stamboek helaas verloren is gegaan bij een brand in de Pruisische legerplaats Wesel.

Een groot aantal jongemannen (104) uit het ‘gebied tussen Vecht en Eem’ zijn gestart in het 3e Cohort. Bij gebrek aan scans is helaas niet na te gaan hoe het hun verder vergaan is.